Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Ползвателите на уебсайт находящ се на интернет адрес с домейн www.urex.io (наричан по-долу „Уебсайта”) и неговия собственик, които възникват при посещение и ползване на Уебсайта, в това число достъпа, правата, задълженията и отговорностите на страните.

Уебсайтът е собственост на „КРИПТОМАЙНИНГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК: 203998022, със седалище и  адрес на управление: гр. София,  бул. Васил Левски №70, наричано за краткост „КРИПТОМАЙНИНГ”.

I. Определения на термините, използвани в текста на Общите условия

    Website  e обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

    Ползвател е всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от КРИПТОМАЙНИНГ чрез Уебсайта;

    Злонамерени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, изпращане на нежелана поща, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;

II. Описание                       

    Уебсайтът предоставя на Ползвателите  възможност за достъп до разнообразна информация и данни, свързани с дейността на КРИПТОМАЙНИНГ, както и връзки с електронни системи и приложения с цел предлагане на интерактивни услуги.

    Осъществявайки достъп до и използвайки Уебсайта, Ползвателите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което декларират, че желаят да ползват услугите на сайта и че са запознати и приемат настоящите Общи условия за ползването му.

III. Правила за ползване на Уебсайта

    Ползвателите имат право да разглеждат и ползват Уебсайта, при условие, че спазват всички разпоредби на настоящите Общи условия и ограничения свързани с авторски и други права на интелектуална собственост.

    Ползвателите се задължават при ползване на предоставения им достъп до Уебсайта:

        да спазват българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразяват поведението си с добрите нрави;

        да не се намесват в правилното функциониране на Уебсайта, включително, да не осъществяват достъп извън предоставения, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп;

        да не извършват злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

        да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително авторските и други права на интелектуалната  собственост; 

        да уведомяват незабавно КРИПТОМАЙНИНГ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Уебсайта;

        при регистрация на профил да предоставят верни данни, които не заблуждават КРИПТОМАЙНИНГ относно самоличността на лицето, което регистрира профила;

        да не извличат, възпроизвеждат, изтриват, заличават, променят, разпространяват и разгласяват по друг начин данни и информация, публикувани на Уебсайта, както и да създават собствена база данни в електронен или друг вид от публикуваните на сайта данни и информация, без изричното разрешение на КРИПТОМАЙНИНГ.

IV. Достъп до Уебсайта

    КРИПТОМАЙНИНГ си запазва правото да спира достъпа до Уебсайта по всяко време, без да посочва причини за това, включително (но не само) поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране на достъпа.

    КРИПТОМАЙНИНГ има право да преустанови достъпа на всеки Ползвател до Уебсайта, за когото има информация, че е нарушил или е направил опит да наруши настоящите Общи условия, включително чрез действия, които се определят като Злонамерени действия, като не носи отговорност за подобно преустановяване на достъпа.

V. Отговорност

    КРИПТОМАЙНИНГ полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата и не носи отговорност в случай на промяна на информацията.

    КРИПТОМАЙНИНГ не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Уебсайта, както и не носи отговорност за изправността на устройствата, които осигуряват достъпа до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.

    КРИПТОМАЙНИНГ не поема никаква отговорност за загуби или пропуснати ползи, включително (без ограничения) всякакви преки или непреки вреди, дори ако е дружеството е изрично уведомено за възможността от възникването на подобни вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа и използването на Уебсайта.

     КРИПТОМАЙНИНГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или информация, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Уебсайта.

    КРИПТОМАЙНИНГ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Ползвателите използват Уебсайта.

VI. Авторски права

    Всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху материалите, съдържащи се в Уебсайта, заедно с текстове, дизайн, изображения и сорс код принадлежат на КРИПТОМАЙНИНГ и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

    Използването (включително зареждане, копирането, предаването, разпространението, съхраняването) на каквото и да е съдържание на Уебсайта, освен това, което е съобразено с национално и международно законодателство и с настоящите Общи условия за ползване, без писменото разрешение на КРИПТОМАЙНИНГ, е изрично забранено.

VII. Лични данни. Бисквитки

    КРИПТОМАЙНИНГ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на използването на Уебсайта. С правилата и реда за обработване на личните данни, Ползвателите могат да се запознаят тук.

    КРИПТОМАЙНИНГ използва на Уебсайта така наречените бисквитки, представляващи малки текстови файлове, записани на устройството на Ползвателя. С правилата и реда за използване на бисквитки, Ползвателите могат да се запознаят тук.

VIII. Връзки към уебсайтове на трети лица

    Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица. Тези връзки са предоставени единствено с цел удобство на Потребителите, като КРИПТОМАЙНИНГ няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, сигурност и  политики за защита на личните данни. КРИПТОМАЙНИНГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на връзките към сайтове на трети лица.

IX. Изменения на ОУ

    КРИПТОМАЙНИНГ може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

X. Приложимо право

    Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на Уебсайта или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните чрез непосредствени преговори.

    При възникнали спорове, Ползвателите на Уебсайта, които имат качеството на  потребители по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителни разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), може да се обърнат към Комисията за защита на потребителите, находяща се в: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, info@kzp.bg.

    При непостигане на съгласие спорът, ще се отнася за решаване пред компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

    Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на Уебсайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

    За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване – 4.1.2021г. и отменят всички предходни версии.